Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) syksyllä 2014 julkaisemassa raportissa on koottu yhteen, mitä tutkimusten perusteella tiedetään yksinasuvien hyvinvoinnista Suomessa. Raportissa on tarkasteltu monipuolisesti yksinasuvien elinoloja, terveyttä ja elintapoja, sosiaalisia suhteita ja elämänlaatua ja palvelujen käyttöä.

Raportin mukaan yksinasuvilla menee useimmilla hyvinvoinnin mittareilla mitattuna keskimäärin muuta väestöä huonommin. Yksinasuvien työllisyysaste on matalampi, tulot pienempiä ja suhteelliset asumismenot suurempia kuin parisuhteessa elävillä. Samoin yksinasuvien koettu fyysinen ja psyykkinen terveys on huonompi, yksinäisyys yleisempää, toiminta- ja työkyky on huonompi, päihteiden käyttö ja elintavat ovat epäterveellisempiä kuin parisuhteessa asuvilla. 

Erilaisissa sosiaalisissa riskitilanteissa kuten sairastuessa tai työttömäksi joutuessa yksinasuvilla ei ole toista henkilöä jakamassa sosiaalista ja taloudellista taakkaa kuten parisuhteessa elävillä. Lisäksi yksinasuvat eivät hyödy taloudenpidossaan 'mittakaavaedusta' suurempien kotitalouksien tapaan.

Toisaalta yksinasuvien välillä on hyvinvointieroja ikään, sukupuoleen ja työllisyyteen liittyen.

THL:n raportin Yksin asuvien hyvinvointi - Mitä tällä hetkellä tiedetään? Tekijöinä ovat Timo M. Kauppinen, Tuija Martelin, Katri Hannikainen-Ingman ja Esa Virtala. Raportti on luettavissa osoitteesta:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116768/URN_ISBN_978-952-302-266-9.pdf?sequence=1