Helsingissä on noin 153 000 yksinasujaa ja useimmat heistä kokevat voivansa hyvin. Yksinasuvat pitävät hyvinvointiaan silti lähes kaikilla ulottuvuuksilla hieman vähäisempänä kuin perheelliset. Yksinasuvienkin kesken on eroja koetussa hyvinvoinnissa. Etenkin matala koulutusaste ja työttömyys ovat yhteydessä siihen, että hyvinvointi koetaan huomattavasti muita heikommaksi. Sen sijaan ikä ja sukupuoli vaikuttavat vain joihinkin hyvinvoinnin tekijöihin, kuten turvallisuuden tunteeseen.

Helsinkiläisten yksinasuvien hyvinvointia on tutkittu kyselyaineiston perusteella. Yksinasuvilla eniten tyytyväisyyttä omaan elämään lisäävät perhe- ja ystäväsuhteet sekä lähiympäristö ja luonto. Samoin ilo arkisista asioista ja arvostuksen saaminen muilta ovat tärkeitä. Kaksi kolmasosaa yksinasuvista vastaajista koki olevansa onnellisia.

Terveys ja toimeentulo hyvinvoinnin kokemisen ehtoja

Yksinasuvat voivat pääsääntöisesti hyvin, kun kaksi oleellista ehtoa täyttyy: niin kauan kuin yksinasuvat pitivät terveydentilaansa melko hyvänä, he olivat iästä riippumatta pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Oma arvio terveydentilasta on sikälikin merkittävää, että terveytensä hyväksi arvioineet kokevat myös voivansa vaikuttaa elämäänsä enemmän kuin terveytensä huonoksi kokevat.

Toinen edellytys on taloudellinen vähimmäistoimeentulo. Varsinkin vuosia köyhyydessä eläneet kokivat hyvinvointinsa kaikilla ulottuvuuksilla muita huonommaksi.

Yksin eläminen yleistynyt merkittävästi

Yksinasuvien määrän kasvu on viime vuosikymmeninä mullistanut Helsingin väestörakenteen. Kun 1970-luvun alussa neljäsosassa asunnoista oli vain yksi asukas ja noin lähes puolessa vähintään kolme asukasta, on nyt suhdeluku likipitäen päinvastoin. Yksinasuvat eivät kuitenkaan ole yhdenmukainen ryhmä. Monille yksin eläminen on oma valinta ja mahdollisuus, toisille ei.

Tutkimuksen aineistona on Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan tekemä hyvinvointikysely pääkaupunkiseudun asukkaille. Kyselyyn vastasi lähes 1700 helsinkiläistä, joista yli 500 oli yksinasuvia.

Lisätietoja:

tutkija Pekka Borg, p. 09 310 43728, e-mail: pekka.borg(at)hel.fi

Julkaisu:

Yksinasuvien helsinkiläisten kokema hyvinvointi, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2015:3, pdf-julkaisu, selattava julkaisu